جان وتن هدفی ندارد جز مسئله شناسی و مساله گشایی ذهنی و رفتاری ایرانیان. این نشریه از نظریه ها و پژوهش های به روز روانشناختی و اجتماعی وام می گیرد تا توجه عموم مردم، نخبگان و مدیران جامعه را به مسایل، معضلات، دغدغه ها توانایی ها، و موهبت های روانشناختی ایرانیان باز گرداند. این نشریه همزمان نشریه ای پیشاپژوهشی و پساپژوهشی است. انعکاس و صورتبندی علمی مسایل جامعه در جان وتن زمینه را برای پژوهش بهتر در حوزه علم روانشناختی فراهم می کند، و تأمل و بعد نظریه ها و پژوهشها با توجه به مسایل روز راه را بر به کارگیری این علوم در مساله گشایی ایرانیان هموار می سازد. جان وتن این رسالت را در دو سطح دنبال می کند: سطح نخست مطالب مورد استفاده عامه مردم ( تحصیل کرده غیر متخصص در حوزه علوم روانشناختی و اجتماعی) است. سطح دوم عامی و عالم را به خود فرا می خواند. تلاش جان و تن بازگشایی مسیر ارتباط این دو سطح با یکدیگر است. زیرا تسهیل گفتگو و ارتباط متوازن از دغدغه های این نشریه می باشد. قلم ونظر این نشریه پویش گر پهنه هایی است چون روانشناسی و فرهنگ، روانشناسی وسلامت، روانشناسی و فلسفه، روانشناسی و آموزش، روانشناسی و حقوق، روانشناسی و اخلاق، روانشناسی و ورزش، روانشناسی و مدیریت می باشد.

شما می توانید با مراجعه به بخش فروشگاه از مجله روانشناختی جان وتن خریداری نمایید با تشکر