دیالوگ در بوته نقد

31دیالوگ در گستره‌ی سیاست و اجتماع از عوامل اصلی همبستگی سیاسی- اجتماعی و متعاقباً انسجام هرچه‌بیشتر است. پیش‌نیاز جامعه‌ای پویا و روبه‌رشد، برقراری دیالوگ در تمامی سطوح اجتماعی از یک سو و ارتباط سطوح و ساخت اجتماعی با ساخت سیاسی از سوی دیگر است. فقدان چنین دیالوگی زنجیره‌ی همبستگی اجتماعی را سست و تعامل ارگانیک آن‌ها را دچار مخاطره می‌کند. رویکردهای مدرن و توسعه‌گرا عمدتاً بر آن‌اند که تاریخ بلند سیاسی-اجتماعی ایران به دلیل تمامی مختصات آن فاقد ظرفیت دیالوگ بوده و این عنصر حیات‌بخش در رگ‌های جامعه‌ی ایران جریان ندارد و پی‌آیند آن لختی و رخوت و فقدان مناسبات پویا میان این ساخت‌ها است….

 آیا روان درمانی را می توان بر عهده غیر پزشکان گذارد؟

12کتاب «روانکاوی به دست غير پزشکان» منتشر شده به سال ۱۹۲۶ در بردارنده نظر فرويد در باب موضوع بحث انگيزی است که هنوز پس از حدود يک قرن از طرح آن هم چنان در برخی محافل و جوامع طرف توجه و موضوع مناقشه است: آيا غير پزشکان قادراند به روان کاوری يا به معنايی وسيع‌ تر، به روان درمانی – بپردازند، يا اين حرفه و فن از زير مجموعه‌های پزشکی است و تنها در انحصار دانش آموختگان اين حوزه؟ فرويد اين اثر مختصر را در ۱۹۲۶ و در دفاع از شاگرد خود تئودور رايک (۱۹۶۹-۱۸۸۸) به رشته تحرير درآورد. رايک دانش آموخته حقوق بود و پس از آشنايی با فرويد به تحصيل روانکاوری نزد وی پرداخت. در اتريش آن دوران درمان اختلالات عصبی و روانی در حیطه پزشکی قرار داشت و پرداختن به آن از سوی غير پزشکان

در شماره های ۷ و ۸ جان و تن می خوانید: